Świąteczny Kod Dostępu

 1. Organizatorem konkursu „Świąteczny Kod Dostępu” jest Biuro Podróży „TĘCZA” B. Dąbrowska, J. Handzlik Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 22c/6, 43-300 Bielsko-Biała (zwane dalej „Organizatorem”). Wykonawcą konkursu jest Radio BIELSKO Spółka z o. o. z siedzibą przy ulicy Olszówka 62, 43-309 Bielsko-Biała (zwane dalej „Wykonawcą”).
 2. Konkurs będzie realizowany w dniach 06.11.2023 roku do 08.12.2023 roku, od poniedziałku do soboty.
 3. Nagrodą w konkursie jest voucher dla dwóch osób na jednodniowy, zorganizowany wyjazd na jarmarki bożonarodzeniowe do Wiednia i Pragi z Biurem Podróży „TĘCZA”, które jest również fundatorem nagrody. Szczegółowy opis wszystkich świadczeń: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, program zwiedzania i ubezpieczenie zawarte są w programie wyjazdu /załącznik nr 1 do regulaminu/. Laureat może odebrać Voucher w Biurze Podróży Tęcza na ul. Cechowej 6 w Bielsku-Białej od najbliższego dnia roboczego po wygraniu konkursu lub może złożyć deklarację, o której jest mowa w pkt 7 bez wcześniejszego odbierania Vouchera.
 4. Dwa wyjazdy laureatów konkursu odbywają się w dniach 25.11.2023 roku (Wiedeń) oraz 16.12.2023 roku (Praga).
 5. Laureat, zdobywca vouchera nie ma możliwości przełożenia wyjazdu na inny termin, bądź wykorzystania vouchera na inną usługę Organizatora.
 6. Możliwość zrealizowania vouchera w określonym wyżej terminie ma tylko i wyłącznie laureat, który uczestniczył bezpośrednio w radiowym rozwiązaniu konkursu wraz ze wskazaną przez siebie osobą towarzysząca. Nie ma możliwości przekazania vouchera innej osobie.
 7. Posiadacz vouchera ma 3 dni robocze, licząc od momentu wygranej, na zadeklarowanie konkretnej osoby towarzyszącej. Laureat może również zadeklarować, że w wyjeździe będzie uczestniczył sam. Deklaracje należy złożyć pisemnie w Biurze Podróży Tęcza ul. Cechowa 6 w Bielsku Białej w godzinach pracy biura lub przesłać mailem na adres [email protected] W przypadku braku deklaracji w w.w. terminie voucher traci ważność. Laureat ma możliwość odpłatnego zabrania trzeciej osoby, jedynie w przypadku dostępności wolnych miejsc.
 8. W udokumentowanym przypadku losowym dotyczącym osoby towarzyszącej, Laureat ma możliwość wskazania innej osoby towarzyszącej, która będzie uczestnikiem wyjazdu, nie później niż 3 dni przed wyjazdem. W przypadku jakiejkolwiek losowej niedyspozycji samego Laureata voucher również nie może być przekazany innej osobie. W takim przypadku traci ważność i moc.
 9. Przebieg konkursu w cyklu tygodniowym:
  a) Trzycyfrowy „Świąteczny Kod Dostępu” jest podawany na antenie Radia BIELSKO w trzech częściach w ciągu jednego dnia, po jednej cyfrze w danym paśmie programowym:
  - codziennie od poniedziałku do soboty między 07:00 a 10:00 w porannym programie na żywo Wykonawca podaje pierwszą cyfrę danego „Świątecznego Kodu Dostępu”,
  - codziennie od poniedziałku do soboty między 10:00 a 13:00 w dziennym paśmie na żywo Wykonawca podaje drugą cyfrę danego „Świątecznego Kodu Dostępu”,
  - codziennie od poniedziałku do soboty między 13:00 a 16:00 w popołudniowym paśmie na żywo Wykonawca podaje trzecią cyfrę danego „Świątecznego Kodu Dostępu”,
  b) codziennie między godziną 16:00 a 18:00 w popołudniowym programie na żywo, w czasie kiedy znane, są już wszystkie cyfry danego „Świątecznego Kodu Dostępu” Organizator ogłasza moment, w którym każdy słuchacz może wybrać numer 33 8177777 i zdobyć voucher na wyjazd. Aby stać się Laureatem konkursu i otrzymać voucher na wyjazd należy podać podczas konkursowego wejścia antenowego na żywo trzy cyfry „Świątecznego Kodu Dostępu”, które zostały podane tego samego dnia, W ramach poprawnej odpowiedzi dana osoba otrzymuje imienny voucher na wyjazd na jarmarki bożonarodzeniowe do Wiednia lub Pragi, opisany w załączniku nr 1, wraz z osobą towarzyszącą. W przypadku braku odpowiedzi lub błędnej odpowiedzi w pierwszym kroku szansę na stanie się Laureatem ma kolejna osoba, która dodzwoni się na numer antenowy 33 8177777.
 10. Swoim uczestnictwem w konkursie Laureat automatycznie deklaruje własną dyspozycje czasową w okresie trwania wyjazdu.
 11. Laureat jest zobligowany do załatwienia formalności związanych z wyjazdem z Organizatorem konkursu, nie później niż do 3 dni roboczych od wygraniu vouchera. W tym celu z każdym Laureatem zostanie nawiązany kontakt telefoniczny.
 12. Dana osoba, dana rodzina, grupa z jednego miejsca zamieszkania (adres domowy) może zostać ogłoszona Laureatem tylko raz. Osoby, rodziny które wygrały voucher w Radiu BIELSKO, nie mogą brać udziału w tym samym konkursie, którego Wykonawcą jest Radio EXPRESS FM.
 13. Uczestnikami konkursu nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Wykonawcy oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 14. Laureatem może stać się osoba, która nie została zwycięzcą lub uczestnikiem wyjazdu w ramach tego samego lub podobnego konkursu (organizowanego przez Biuro Podróży Tęcza) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Okres dwunastomiesięcznej karencji dla Laureatów rozpoczyna się od daty rozpoczęcia wyjazdu, w którym uczestniczą.
 15. W przypadku naruszenia regulaminu przez osoby wygrywające konkurs, nagroda o której mowa w punkcie 3 zostanie anulowana.
 16. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.
 17. Ponadto obowiązują wszystkie punkty w wymienione w ogólnym regulaminie radiowych konkursów.


Załącznik nr 1 - Program - Tęczowy wyjazd słuchaczy - Praga - kliknij aby pobrać
Załącznik nr 2 - Program - Tęczowy wyjazd słuchaczy - Wiedeń - kliknij aby pobrać