Regulamin konkursów radiowych

  1. Niniejszy regulamin stosuje się do konkursów Radia BIELSKO o ile nie opublikowano szczegółowego regulaminu wskazanej akcji konkursowej.
  2. Organizatorem konkursów jest Radio BIELSKO Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka 62 lub Firma w której imieniu Radio BIELSKO organizuje konkurs. Nagrody są wskazywane w informacjach konkursowych emitowanych na antenie Radia BIELSKO.
  3. Komisja Konkursowa zostaje powołana każdorazowo indywidualnie do każdego konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Parownicy Radia BIELSKO lub osoby wskazane przez Firmę zlecającą konkurs (minimum 3 osoby).
  4. Zwycięzców Konkursu wybiera Komisja.
  5. W konkursach nie mogą brać udział osoby zatrudnione przez organizatora i partnerów konkursów oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
  6. Osoba, która została laureatem konkursu może wziąć udział w kolejnym po upływie dwóch miesięcy od wygranej. Ta reguła dotyczy również członków jej najbliższej rodziny, chyba, że organizator zastrzegł inaczej.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania zabawy, bez konieczności podawania powodów.
  8. Dane Osób biorących udział w Konkursie są wykorzystywane wyłącznie do celów konkursowych. Nie są przekazywane osobom trzecim, nie są też przetwarzane. Po wyłonieniu Laureatów i wydaniu nagrody, dane Laureatów zostają usunięte.
  9. Wszelkie reklamacje związane z akcjami konkursowymi przyjmuje sekretariat redakcji Radia BIELSKO, ul. Olszówka 62, 43-309 Bielsko-Biała, telefon: 338 222 555, mail: [email protected]